Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van Sprankel wordt vertegenwoordigd door twee ouders en twee leerkrachten. Daarnaast is er een adviseur vanuit de directie aanwezig.

Deze medezeggenschapsraad heeft adviesrecht en/of instemmingsrecht en bespreekt veel aangelegenheden van de school.
De directie is de belangrijkste sparringpartner van de medezeggenschapsraad.
De MR wordt betrokken bij de opstelling en de goedkeuring van de “Schoolgids Sprankel”. Voorts wordt gesproken over de klachten_regeling, zorgstructuur, ouderbijdrage, schoolbudget, het formatieplan met de personele consequenties, de onderwijstijd, veiligheid, het schoolplan (5-jarenplan) en het jaarplan.

Tevens heeft het lid van de MR zo mogelijk zitting in de ouderraad. Als lid van de MR luister je wat er leeft onder de ouders en brengt dit tijdens de eerstvolgende vergadering ter tafel. Bij urgente zaken wordt tussentijds een extra vergadering belegd om alles direct te bespreken en helderheid te verschaffen naar ouders.

De informatievoorziening en duidelijkheid naar de ouders toe is een van de pijlers waar MR en Sprankel voor staan. Op de website van de school treft u daarom, onder het tabblad ouders en MR, een jaarverslag aan met een jaarrooster wanneer welk onderwerp in principe wordt behandeld. Na de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar (begin oktober) worden de nieuwe vergaderdata van de MR voor dat schooljaar vastgesteld en op de site vermeld. De organisatie en de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

leden namens de ouders: Manon Haverdings en Merijn van Gorkum

Leden namens het team: Denice de Fretes en Amanda Baan
Adviseur: Remco Wielens

e-mailadres: info@sprankelborne.nl